ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۲۲ مطلب با موضوع «کلاس دوم :: دیدگاه ها» ثبت شده است

 دیدگاه ها کلاس دوم

 دیدگاه ها کلاس دوم

۱

کارت حیوانات

کارت حیوانات

برای دیدن دیدگاه های دانش آموزان سال آموزشی 95-94 درباره حیوانات و آشیانه های آنها به دنباله نوشته سر بزنید .

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

پرچم

پرچم

برای دیدن دیدگاه دانش آموزان درباره " پرچم کشور ها " و تماشای همه پرچم  های ایران در طول تاریخ به دنباله نوشته سر بزنید .

 دیدگاه ها کلاس دوم

 دیدگاه ها کلاس دوم

 دیدگاه ها کلاس دوم

 دیدگاه ها کلاس دوم

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

جانورانی که در شب فعالیت می کنند 3

جانورانی که در شب فعالیت می کنند 3

در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره جانورانی که در شب شکار می کنند به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

جانورانی که در شب فعالیت می کنند

جانورانی که در شب فعالیت می کنند

در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره جانورانی که در شب شکار می کنند به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

چگونه محیط زیست خود را سالم نگاه داریم

چگونه محیط زیست خود را سالم نگاه داریم

در این بخش دیدگاه های دانش آموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون آنها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه آنها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره "چگونه محیط زیست خود را سالم نگاه داریم "به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

نقش های قالی

نقش های قالی

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره نقش های قالی   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

هفت سین

هفت سین

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره هفت سین   به دنباله نوشته سر بزنید

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

سنجیدن انرژی خورشید و سوخت

سنجیدن انرژی خورشید و سوخت

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره سنجیدن انرژی خورشید و سوخت   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

گزارش یکروز

گزارش یکروز

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره گزارش یکروز   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

کمک جانداران به یکدیگر

کمک جانداران به یکدیگر

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره کمک جانداران به یکدیگر   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

کارت حیوانات

کارت حیوانات

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره کارت حیوانات   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

آب و هوای سالم

آب و هوای سالم

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره آب و هوای سالم  به دنباله نوشته سر بزنید

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

اشکال هندسی

اشکال هندسی

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره اشکال هندسی  به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

حیوانات در شب

حیوانات در شب

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره حیوانات در شب  به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم