ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مطالب ويژه

۰

من رشد کرده ام

من رشد کرده ام

رشد کردن در جنبه های مختلف در انسان صورت می گیرد .به معنی تغییر در اندازه های بدن ، رشد جسمی و به دست آوردن توانایی انجام کارها و تغییراتی در رفتار های اجتماعی و آداب معاشرت و... رشد اجتماعی است .

 

 

 پیش آموزش کلاس دوم

۰

نقش های قالی

نقش های قالی

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره نقش های قالی   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

هفت سین

هفت سین

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره هفت سین   به دنباله نوشته سر بزنید

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

سنجیدن انرژی خورشید و سوخت

سنجیدن انرژی خورشید و سوخت

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره سنجیدن انرژی خورشید و سوخت   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

گزارش یکروز

گزارش یکروز

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره گزارش یکروز   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

کمک جانداران به یکدیگر

کمک جانداران به یکدیگر

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره کمک جانداران به یکدیگر   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

کارت حیوانات

کارت حیوانات

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره کارت حیوانات   به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

آب و هوای سالم

آب و هوای سالم

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره آب و هوای سالم  به دنباله نوشته سر بزنید

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

اشکال هندسی

اشکال هندسی

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره اشکال هندسی  به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

حیوانات در شب

حیوانات در شب

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره حیوانات در شب  به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

سرایندگان ایران زمین

سرایندگان ایران زمین

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره سرایندگان ایران زمین به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۰

پرچم کشورها

پرچم کشورها

 در این بخش دیدگاه های دانش اموزان درباره سرفصل های گوناگون به نمایش گذاشته می شود . ساختن یک پنجره که دیدگاه های گوناگون انها را در کنار هم به نمایش  می گذارد یاری با ارزشی به خوانندگان برای یک دریافت  فراگیر و آفرینشگرانه دیدگاه های همه انها فراهم می اورد .

برای دیدن  دیدگاه دانش آموزان درباره پرچم کشورها به دنباله نوشته سر بزنید . 

 دیدگاه ها کلاس دوم

۱

حرم امام رضا

حرم امام رضا

ایران زیبا بخشی از کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی می باشد . برای آشنایی دانش آموزان با بخش های گوناگون ایران زیبا ، با بازدید هست نما (مجازی) این بخش ها و دیدن فیلم ها و نماهنگ ها  و نوشته های خواندنی ،آنها با زیبایی های سرزمین مادری (ایران سربلند )آشنا خواهند شد . 

 ایران زیبا کلاس دوم

۰

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

ایران زیبا بخشی از کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی می باشد . برای آشنایی دانش آموزان با بخش های گوناگون ایران زیبا ، با بازدید هست نما (مجازی) این بخش ها و دیدن فیلم ها و نماهنگ ها  و نوشته های خواندنی ،آنها با زیبایی های سرزمین مادری (ایران سربلند )آشنا خواهند شد . 

 ایران زیبا کلاس دوم

۰

ماسوله

ماسوله

ایران زیبا بخشی از کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی می باشد . برای آشنایی دانش آموزان با بخش های گوناگون ایران زیبا ، با بازدید هست نما (مجازی) این بخش ها و دیدن فیلم ها و نماهنگ ها  و نوشته های خواندنی ،آنها با زیبایی های سرزمین مادری (ایران سربلند )آشنا خواهند شد . 

 ایران زیبا کلاس دوم

۰

تخت جمشید

تخت جمشید

ایران زیبا بخشی از کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی می باشد . برای آشنایی دانش آموزان با بخش های گوناگون ایران زیبا ، با بازدید هست نما (مجازی) این بخش ها و دیدن فیلم ها و نماهنگ ها  و نوشته های خواندنی ،آنها با زیبایی های سرزمین مادری (ایران سربلند )آشنا خواهند شد . 

 ایران زیبا کلاس دوم

۰

سی و سه پل

سی و سه پل

ایران زیبا بخشی از کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی می باشد . برای آشنایی دانش آموزان با بخش های گوناگون ایران زیبا ، با بازدید هست نما (مجازی) این بخش ها و دیدن فیلم ها و نماهنگ ها  و نوشته های خواندنی ،آنها با زیبایی های سرزمین مادری (ایران سربلند )آشنا خواهند شد . 

 ایران زیبا کلاس دوم

۹

سرگذشت دانه

سرگذشت دانه
 این پیش آموزش  درباره دانه ها ، میوه ها و گونه های انها و چگونگی ساخته شدن انها آموزش داده خواهد شد .برای دیدن نوشته همه گیر به دنیاله نوشته سربزنید . 
 

 پیش آموزش کلاس دوم

۰

چه می خواهم بسازم

چه می خواهم بسازم

این پیش گفتار آموزشی درباره ساخت وسایل ساده و زیبا از مواد دور ریختنی با استفاده از خلاقیت و نوآوری دانش آموزان  آموزش داده خواهد شد .

 

برای خواندن همه گیر نوشته به دنیاله نوشته سر بزنید . 

 

 پیش آموزش کلاس دوم

۰

ببینیم دانه ها چگونه پا به زندگی می گذارند

ببینیم دانه ها چگونه پا به زندگی می گذارند

 

دانه ها در واقع گیاهان نارس هستند .به آنها می توان به عنوان بچه گیاهی که با یک پوشش ضخیم پوشیده شده است ، مانند جوجه داخل یک تخم مرغ نگاه کرد .پوش سخت دانه ، بچه گیاه را تا هنگامیکه شرایط مناسب برای رشدآنها فراهم شود ، محافظت می کند . وقتس شرایط لازم مهیا گردید (نور و درجه گرمی مناسب و نیز رطوبت کافی ) ، جوانه به عنوان گیاهی جدید شروع به زندگی می کند.

در این کوشش علمی ، شما جوانه زدن چند دانه را خواهید داشت و آنها را تماشا خواهید کرد تا رشد کرده و به ابعاد کامل یک گیاه برسد. این کوشش علمی نه تنها شگفت آور است بلکه فرصتی بزرگ برای ساختن  دانش پایه از این طریق فراهم ساخت .

 کوشش علمی