ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۴۵ مطلب با موضوع «اجرای کوشش علمی» ثبت شده است

۰

جذب مرکز و شناوری

جذب مرکز و شناوری

این کوشش های علمی با عنوان " جذب مرکز    " و    "شناوری  " توسط ستایش زجاجی   دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۱

ساخت بالابر و پمپ ساده

ساخت بالابر و پمپ ساده

این کوشش های علمی با عنوان " ساخت بالابر " و " ساخت پمپ ساده " توسط مریم حسین زاده  دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

کبریت شناور

کبریت شناور

این کوشش علمی با عنوان "کبریت معلق    " توسط رخشان روحی   دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

عبور نی از سیب زمینی

عبور نی از سیب زمینی

این کوشش علمی با عنوان " عبور نی از سیب زمینی   " توسط ستایش حسن زاده  دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

زیبا بین

زیبا بین

این کوشش علمی با عنوان " زیبا بین  " توسط مریم حسین زاده  دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

شکست نور

شکست نور

این کوشش علمی با عنوان " شکست نور  " توسط رخشان روحی  دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

در بطری را باز نکنید

در بطری را باز نکنید

این کوشش علمی با عنوان " در بطری را باز نکنید  " توسط تانیا طبسی  دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

در بطری را باز نکنید

در بطری را باز نکنید

این کوشش علمی با عنوان " در بطری را باز نکنید  " توسط رخشان روحی  دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

پرژکتور خانگی

پرژکتور خانگی

این کوشش علمی با عنوان " پرژکتور خانگی  " توسط ستایش زجاجی دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

بازی حباب

بازی حباب

این کوشش علمی با عنوان " بازی حباب " توسط نازنین فاطمه آبیاری دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

جرم حجمی

جرم حجمی

این کوشش علمی تحت عنوان " جرم حجمی " توسط پریا کوهیار دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

الاکلنگ شمعی

الاکلنگ شمعی

این کوشش علمی تحت عنوان الاکلنگ شمعی موضوع فصل دهم علوم سوم ابتدایی " نیرو در همه جا " توسط مریم حسین زاده دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای دیدن  اجرای کوشش علمی و مطالعه متن علمی به دنباله نوشته سر بزنید 

 اجرای کوشش علمی

۱

آسانسور آب

آسانسور آب

این کوشش علمی درباره " آسانسور آب " به دست رخشان روحی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

رنگین کمان شیری

رنگین کمان شیری

این کوشش علمی با عنوان " رنگین کمان شیری " به دست مریم حسین زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

 با قدردانی از تلاش مریم دوست داشتنی ٬ برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

گرداب موشک

گرداب موشک

این کوشش علمی درباره " گرداب موشک " به دست مریم حسین زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش مریم دوست داشتنی ٬ برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

سوختن شمع

سوختن شمع

این کوشش علمی درباره " سوحتن شمع " به دست ستایش حسن زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش ستایش دوست داشتنی ٬برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

سوختن شمع

سوختن شمع

این کوشش علمی درباره سوختن شمع و عوامل موثر بر آن به دست پارمین فدایی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای دیدن ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

صابون جادویی

صابون جادویی

این کوشش علمی درباره کشش سطحی آب تحت عنوان " صابون جادویی " به دست رخشان روحی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا گردیده است .

با تقدیر از تلاش رخشان عزیز ٬ برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته را سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۲

استعداد آب در خوردن سکه !!!

استعداد آب در خوردن سکه !!!

این کوشش علمی درباره "استعداد آب در خوردن سکه " به دست ستایش حسن زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و نیز خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید.

 اجرای کوشش علمی

۱

جذب چیست ؟

جذب چیست ؟

این کوشش علمی درباره " جذب چیست " به دست ستایش زجاجی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید 

 اجرای کوشش علمی