ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

۳۵ مطلب با موضوع «اجرای کوشش علمی» ثبت شده است

۰

جرم حجمی

جرم حجمی

این کوشش علمی تحت عنوان " جرم حجمی " توسط پریا کوهیار دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن متن علمی آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

الاکلنگ شمعی

الاکلنگ شمعی

این کوشش علمی تحت عنوان الاکلنگ شمعی موضوع فصل دهم علوم سوم ابتدایی " نیرو در همه جا " توسط مریم حسین زاده دانش آموز پایه سوم ابتدایی سال آموزشی 96-95 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای دیدن  اجرای کوشش علمی و مطالعه متن علمی به دنباله نوشته سر بزنید 

 اجرای کوشش علمی

۱

آسانسور آب

آسانسور آب

این کوشش علمی درباره " آسانسور آب " به دست رخشان روحی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

رنگین کمان شیری

رنگین کمان شیری

این کوشش علمی با عنوان " رنگین کمان شیری " به دست مریم حسین زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

 با قدردانی از تلاش مریم دوست داشتنی ٬ برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

گرداب موشک

گرداب موشک

این کوشش علمی درباره " گرداب موشک " به دست مریم حسین زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش مریم دوست داشتنی ٬ برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

سوختن شمع

سوختن شمع

این کوشش علمی درباره " سوحتن شمع " به دست ستایش حسن زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش ستایش دوست داشتنی ٬برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

سوختن شمع

سوختن شمع

این کوشش علمی درباره سوختن شمع و عوامل موثر بر آن به دست پارمین فدایی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای دیدن ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

صابون جادویی

صابون جادویی

این کوشش علمی درباره کشش سطحی آب تحت عنوان " صابون جادویی " به دست رخشان روحی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا گردیده است .

با تقدیر از تلاش رخشان عزیز ٬ برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته را سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۲

استعداد آب در خوردن سکه !!!

استعداد آب در خوردن سکه !!!

این کوشش علمی درباره "استعداد آب در خوردن سکه " به دست ستایش حسن زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرای کوشش علمی و نیز خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید.

 اجرای کوشش علمی

۱

جذب چیست ؟

جذب چیست ؟

این کوشش علمی درباره " جذب چیست " به دست ستایش زجاجی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید 

 اجرای کوشش علمی

۲

فشار هوا

فشار هوا

این کوشش علمی درباره فشار هوا به دست ستایش حسن زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94  دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

برای تماشای  ویدئوی اجرای کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

الکتریسیته خودتان را بسازید

الکتریسیته خودتان را بسازید

این کوشش علمی درباره " الکتریسیته خود را بسازید" به دست ستایش حسن زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال اموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش ستایش عزیز ٬ برای دیدن ویدئو اجرای کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۰

نیروی گیاهان

نیروی گیاهان

این کوشش علمی درباره " نیروی گیاهان " به دست مریم حسین زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش مریم عزیز ٬ برای تماشای ویدئوی کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۳

چگونه یک موتور الکتریکی ساده بسازیم

چگونه یک موتور الکتریکی ساده بسازیم

این کوشش علمی درباره " چگونه یک موتور الکتریکی ساده بسازیم " به دست ستایش حسن زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش ستایش عزیز ٬ برای تماشای ویدئوی اجرا ی کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۱

چرا رنگ برگها تغییر می کند ؟

چرا رنگ برگها تغییر می کند ؟

این کوشش علمی درباره " چرا رنگ برگها تغییر می کند ؟" به دست مریم حسین زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از تلاش مریم عزیز ٬ برای تماشای ویدئوی اجرا ی کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۱

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

این پژوهش درباره "آرامگاه فردوسی " به دست روژین افتخار زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما فراهم شده است .

با قدردانی از تلاش روژین عزیز ٬برای تماشای ویدئوی پژوهش به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۱

آب در گیاهان چگونه حمل می شود ؟

آب در گیاهان چگونه حمل می شود ؟

این کوشش علمی درباره " آب در گیاهان چگونه حمل می شود " به دست بهار اردمه دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از بهار عزیز ٬ برای دیدن اجرای کوشش علمی و خواندن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۲

هوا ناو دست ساز

هوا ناو دست ساز

این  کوشش علمی با موضوع " هواناو " به دست رخشان روحی دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از رخشان عزیز برای تماشای ویدئو ی اجرای کوشش علمی و خواندن متن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۱

تخم مرغ در بطری

تخم مرغ در بطری

این کوشش علمی با موضوع " تخم مرغ در بطری " به دست روژین افتخار زاده دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از روژین عزیز ٬ برای تماشای  ویدئو اجرا کوشش علمی و خواندن متن آن به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی

۱

جداکردن فلفل از نمک

جداکردن فلفل از نمک

این کوشش علمی درباره " جدا کردن فلفل از نمک " به دست سارینا ساغری دانش آموز پایه دوم ابتدایی سال آموزشی 95-94 دبستان غیر دولتی رهنما اجرا شده است .

با قدردانی از سارینای عزیز ٬ برای تماشای ویدئوی اجرا و خواندن کوشش علمی به دنباله نوشته سر بزنید .

 اجرای کوشش علمی